M.S. Gopalakrishnan

1977 Concert

M.S. Gopalakrishnan